Katja Novitskova
Katja Novitskova Photo: Lutz Leitmann
Katja Novitskova Installationsansicht, 2016. Photo: Sven Drüen
Katja Novitskova Installationsansicht, 2016. Photo: Sven Drüen
Katja Novitskova Installationsansicht, 2016. Photo: Sven Drüen