KatjaNovitskova
KatjaNovitskovaPhoto: Lutz Leitmann
KatjaNovitskovaInstallationsansicht, 2016. Photo: Sven Drüen
KatjaNovitskovaInstallationsansicht, 2016. Photo: Sven Drüen
KatjaNovitskovaInstallationsansicht, 2016. Photo: Sven Drüen