Katja Novitskova
Katja Novitskova Foto: Lutz Leitmann
Katja Novitskova Installationsansicht, 2016. Foto: Sven Drüen
Katja Novitskova Installationsansicht, 2016. Foto: Sven Drüen
Katja Novitskova Installationsansicht, 2016. Foto: Sven Drüen